Dana Bernátová

Výskumná činnosť
vedúca projektu
VEGA 1/2347/05 – Diverzita vegetácie Veľkej Fatry vo vzťahu k okolitým územiam. 1. Nelesné fytocenózy (2005–2007)
VEGA 1/9149/02 – Hodnotenie stavu a zmien vybraných skupín bioty Veľkej Fatry (2002–2004)
VEGA 1/5258/98 – Nové endemické druhy rodu Sorbus L. v slovenskej časti Západných Karpát (1998–2000)
VEGA 1/1136/94 – Najvýznamnejšie komponenty biodiverzity cievnatých rastlín v prirodzených ekosystémoch karbonátových pohorí Západných Karpát (1994–1997)
VEGA 1/990706/92 – Štúdium ekobiológie ohrozených druhov rastlín v prirodzených ekosystémoch vápencových pohorí Západných Karpát. 1. Kriticky ohrozené taxóny (1991–1993)

členka riešiteľského kolektívu
VEGA 2/0059/11 – Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 6. Lesná a krovinová vegetácia (od r. 2011)
VEGA 2/6057/06 – Nelesná vegetácia horských a subalpínskych polôh Krivánskej Malej Fatry (2006–2008)
VEGA 1/0045/03 – Rastlinné spoločenstvá Národného parku Muránska planina. 1. Nelesná vegetácia (2003–2005)
APVT 51-009202 – Papraďorasty a semenné rastliny opísané z územia Slovenska (2002–2005)
VEGA 1/7452/20 – Rastlinné spoločenstvá Slovenska. V. Horská a vysokohorská vegetácia (2000–2003)
VEGA 1/7457/20 – Analýza stavu zložiek biologickej diverzity v Národnom parku Muránska planina (2000–2002)
VEGA 2/7082/20 – Rastlinné spoločenstvá Slovenska. IV. Vegetácia lúk, pasienkov, slanísk a xerotermných stanovíšť (2000–2002)
VEGA 1/7011/20 – Taxonómia, biológia, ekológia a fytocenológia niektorých ohrozených taxónov flóry Slovenska z čeľadí Asteraceae, Cichoriaceae, Orchidaceae a Poaceae (2000–2002)