Dana Bernátová

Vzdelanie

magisterské štúdium (prom. biol. [Mgr.])
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta (1965–1970)
študijný odbor: systematická botanika
diplomová práca: Morfologická a cytologická analýza druhu Ranunculus pseudomontanus Schur a druhu Ranunculus oreophilus M. Bieb. na Slovensku (školiteľ doc. RNDr. J. Májovský)

rigorózna skúška (RNDr.)
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta (1974)

doktorandské štúdium (CSc.)
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta (1988)
študijný odbor: botanika
dizertačná práca: Fytocenologická charakteristika florogeneticky významných stanovíšť Veľkej Fatry (školiteľ doc. RNDr. J. Májovský)

Zameranie
flóra, taxonómia vyšších rastlín, fytocenológia

Členstvo
Slovenská botanická spoločnosť

redakčná rada časopisu Acta botanica Universitatis Comenianae

Udelené ocenenia