Peter Kučera

Výskumná činnos»
člen rieąiteµského kolektívu
VEGA 2/0059/11 – Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 6. Lesná a krovinová vegetácia (od r. 2011)
VEGA 1/4349/07 – Rastlinné spoločenstvá Národného parku Muránska planina. 2. Lesná vegetácia (2007–2009)
VEGA 2/6057/06 – Nelesná vegetácia horských a subalpínskych polôh Krivánskej Malej Fatry (2006–2008)
VEGA 1/2347/05 – Diverzita vegetácie Veµkej Fatry vo vz»ahu k okolitým územiam. 1. Nelesné fytocenózy (2005–2007)
VEGA 1/0045/03 – Rastlinné spoločenstvá Národného parku Muránska planina. 1. Nelesná vegetácia (2004–2005)