Peter Kučera

Vzdelanie
magisterské štúdium (Mgr.)
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta (1997–2002)
študijný odbor: biológia
diplomová práca: Lesné spoločenstvá Belianskej doliny vo Veľkej Fatre (školiteľka RNDr. D. Černušáková, CSc.)

doktorandské štúdium (PhD.)
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava (2004–2009)
študijný odbor: botanika
dizertačná práca: Smrečiny Veľkej Fatry a priľahlých pohorí (školiteľ RNDr. J. Kliment, CSc.)

Zameranie
fytocenológia, syntaxonómia horských smrečín triedy Piceetea excelsae Klika 1948

Členstvo
Slovenská botanická spoločnosť