Ján obuch

Výskumná činnosť

člen riešiteľského kolektívu
VEGA 2/6199/6 – Zmeny biodiverzity ekologicky a epidemiologicky významných druhov hlodavcov Slovenska (2006–2008)
GA ČR 206/01/0562 – Evoluční genetika a ochrana dvou druhů savců endemických v Západních Karpatech: kamzíka horského tatranského a hrabošíka tatranského
VEGA 1/2347/05 – Diverzita vegetácie Veľkej Fatry vo vzťahu k okolitým územiam. 1. Nelesné fytocenózy (2005–2007)
VEGA 2/3112/23 Rozšírenie, vybrané ekologické aspekty a epidemiologický význam ryšavky myšovitej (Apodemus microps, Muridae; Rodentia) poľnohospodársky intenzívne využívaných ekosystémov Slovenska (2003–2005)
VEGA 1/9149/02 – Hodnotenie stavu a zmien vybraných skupín bioty Veľkej Fatry (2002–2004)
VEGA 1/7457/20 – Analýza stavu zložiek biologickej diverzity v Národnom parku Muránska planina (2000–2002)
VEGA 2/7171/20 – Ekologický a epizootologický význam vybraných skupín živočíchov vo vetrolamoch Slovenska
VEGA 1/5258/98 – Nové endemické druhy rodu Sorbus L. v slovenskej časti Západných Karpát (1998–2000)
GAT 95/5195/407 – Geoekodiverzita Drienčanského krasu (Revúcka vrchovina) a jej záchrana in situ (1995–1998)
VEGA 1/1136/94 – Najvýznamnejšie komponenty biodiverzity cievnatých rastlín v prirodzených ekosystémoch vápencových pohorí Západných Karpát (1994–1997)
VEGA 1/990706/92 – Štúdium ekobiológie ohrozených druhov rastlín v prirodzených ekosystémoch vápencových pohorí Západných Karpát. 1. Kriticky ohrozené taxóny (1991–1993)