Ján obuch

Vzdelanie
inžinierske štúdium (Ing.)
Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene, Lesnícka fakulta
diplomová práca: Ekologické rozšírenie drobných cicavcov vo Veľkej Fatre a jeho zhodnotenie z aspektu ochrany lesov.

doktorandské štúdium (PhD.)
Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta (2004–2009)
študijný odbor:
dizertačná práca: Priestorová a časová diverzita potravy sovy obyčajnej (Strix aluco) (školiteľ prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.)

Zameranie

Členstvo