O časopise ⁄ About This Journal

Reussia je pokračovaním zborníkov Výskum a ochrana prírody Muránskej planiny (1997–2002, 1–3). Od roku 2009 je vydavateľom časopisu Muránska planina n. f.
Reussia is a continuation of the proceedings Výskum a ochrana prírody Muránskej planiny (1997–2002, vol. 1–3). Since 2009 is journal published by the Muránska planina n. f.

ZameranieAims & Scopes
Časopis Reussia uverejňuje príspevky v slovenskom, českom a v anglickom jazyku v podobe pôvodných prác, krátkych správ, bibliografií, personálií, recenzií a iných správ s prírodovednou tematikou, týkajúcou sa Muránskej planiny a priľahlých častí Gemera a Horehronia. Po dohode s redakciou je možné publikovať aj príspevky z iných odvetví regionálneho výskumu. Všetky príspevky sú recenzované.
The journal Reussia publishes original papers, short notes, bibliographies, reviews and other reports from natural history sciences on the Muránska Planina Mts and the adjacent parts of the Gemer and Horehronie Regions in Slovak, Czech and English languages. After a prior agreement of the editorial board it is also possible to publish articles focused on other topic of regional research. All articles are reviewed.

ObálkaCover Design
Vincent Blanár, Revúca.