Pokyny pre autorov ⁄ Instructions for Authors

Rukopisy musia byť napísané počítačom na bielom papieri formátu A4 (210 × 297 mm) s priebežným číslovaním strán. Konečnú verziu je vhodné odovzdávať redakcii v elektronickej forme s jednou vytlačenou kópiou. Vedecké mená rastlinných a živočíšnych taxónov (rodové a nižšie) ako aj syntaxónov sa píšu kurzívou. Prílohy (tabuľky, obrázky, fotografie) musia byť odovzdané na samostatných listoch. Obrázky resp. fotografie musia byť čiernobiele a kontrastné a podľa možnosti dvakrát väčšie ako predpokladaná tlačová veľkosť. Popisy obrázkov a tabuliek musia mať anglický preklad. Členenie práce: (1) Názov práce v slovenskom a v anglickom jazyku, celé meno a priezvisko autora, úplná adresa vrátane elektronickej adresy. (2) Abstrakt príspevku a kľúčové slová v anglickom jazyku. (3) Spravidla by článok mal byť členený na nasledovné kapitoly: úvod, materiál a metodika, výsledky, diskusia. V prípade práce písanej v anglickom jazyku, nasleduje súhrn v slovenskom jazyku. (4) Zoznam literatúry.
Literatúru v texte je potrebné citovať nasledovne: Murín (1990); (Murín 1990); Darola & Štollmann (1975); Erdelská et al. (1989); podľa Murína (Murín 1990); Darola & Štollmann (1975a, b). Odkazy na obrázky a tabuľky nasledovne: obr. 1; obrázok 1; obr. 1–2; obrázky 1–2; tab. 1; tabuľka 1. V anglickom texte: Fig. 1; Figure 1; Figs 1–2; Tab. 1; Table 1; Tabs 1–2.
V zozname literatúry musí byť použitý nasledovný spôsob citovania:
Vidlička Ľ. 1992: Survey and geographical distribution of native cockroach species (Blattaria: Blattellidae: Ectobinae) in Slovakia. — Entomol. Probl., Bratislava 23: 21–29. [článok z časopisu]
Pospíšil L., Nemčok J., Graniczny M. & Obernauer D. 1989: Příspěvek metod dálkového průzkumu k identifikaci zlomů s horizontálním posunem v oblasti Západních Karpat. — Mineral. Slov., Bratislava 18: 385–402. [článok z časopisu]
Lisický M. J. 1991: Mollusca Slovenska. — Veda, Bratislava, 341 pp. [knižná monografia]
Vlčko J. 1995: Sekundárna sukcesia, vstavačovité a ochrana ich populácií. — Pp.: 119–123. In: Križová E. & Ujházy K. (eds.): Zborník referátov zo seminára Sekundárna sukcesia. Lesoprojekt, Zvolen, 128 pp. [článok zo zborníka, kapitola z knižnej publikácie]
Majzlan O. 1979: Výsledky terénnych zberov Pionierskej prírodovednej expedície „PIPEX“ v oblasti CHKO Muránska planina, 21. 7. – 4. 8. 1979. — Výskumná správa, 10 pp. [Depon. in Správa NP Muránska planina, Revúca] [nepublikovaný rukopis, diplomová práca a pod.]

The manuscripts must be typed on A4 paper (210 × 297 mm). Pages must be numbered throughout the manuscript. Final version is preferably accepted in electronic format together with a printed version. Latin names of plant and animal taxa must be written in italics. Tables, illustrations, and photographs must be on individual sheets of paper. Only clear and technically perfect black and white illustrations or photographs are accepted. Photographs or illustrations should be at least twice as large as when printed. Table and picture descriptions must be translated to English. Articulation of the paper: (1) Title of the paper in Slovak and English, full name of the author, author's address, e-mail including. (2) Abstract and key words in English. (3) the paper should comprise the following chapters: Introduction, Material and methods, Results, Discussion. In case the paper is in English, a Slovak summary follows. (4) References to literature.
References to literature must be cited in the text as follows: Murín (1990); (Murín 1990); Darola & Štollmann (1975); Erdelská et al. (1989); podľa Murína (Murín 1990); Darola & Štollmann (1975a, b). References to illustrations and tables in the text: Fig. 1; Figure 1; Figs. 1–2; Figures 1–2; Tab. 1; Table 1; Tabs 1–2.
In a list of references to literature, the following format of citing must be used:
Vidlička 1992: Survey and geographical distribution of native cockroach species (Blattaria: Blattellidae: Ectobinae) in Slovakia. — Entomol. Probl., Bratislava 23: 21–29. [an article from a journal]
Pospíšil L., Nemčok J., Graniczny M. & Obernauer D. 1989: Příspěvek metod dálkového průzkumu k identifikaci zlomů s horizontálním posunem v oblasti Západních Karpat. — Mineral. Slov., Bratislava 18: 385–402. [an article from a journal]
Lisický M. J. 1991: Mollusca Slovenska. — Veda, Bratislava, 341 pp. [citation of a book]
Vlčko J. 1995: Sekundárna sukcesia, vstavačovité a ochrana ich populácií. — Pp.: 119–123. In: Križová E. & Ujházy K. (eds.): Zborník referátov zo seminára Sekundárna sukcesia. Lesoprojekt, Zvolen, 128 pp. [an article from a proceedings, a chapter from a book]
Majzlan O. 1979: Výsledky terénnych zberov Pionierskej prírodovednej expedície „PIPEX“ v oblasti CHKO Muránska planina, 21. 7. – 4. 8. 1979. — Výskumná správa, 10 pp. [Depon. in Správa NP Muránska planina, Revúca] [e. g. unpublished manuscript, thesis]